Хімія 8 клас

Календарно-тематичне планування.
Хімія (8 клас)
70 год, 2 год на тиждень, 10 год – резервні

Тема уроку
Навчальна мета
Повторення найважливіших питань курсу  хімії 7 класу

1
Вступний інструктаж з ОБЖД в кабінеті хімії. Найважливіші хімічні поняття.
Прості й складні речовини (кисень, вода). Реакція розкладу, сполучення.
Провести інструктаж з ОБЖД в хімічному кабінеті. Повторити основні хімічні поняття «проста речовина» й «складна речовина» на прикладах металів та не- металів,  оксидів, кислот, основ; розрізняти реакції розкладу та сполучення

2
Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою. Масова частка елемента в складній речовині.
Вдосконалити вміння обчислювати відносну молекулярну масу за хімічною фор- мулою,   масову частку елемента в складній речовині.
3
Масова частка розчиненої речовини.
Вдосконалити вміння розв’язувати задачі з використанням поняття масової частки та маси  розчиненої речовини в розчині.
Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома

4
Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні, інертні еле- менти, галогени.
Повторити та систематизувати знання учнів про хімічні елементи; пояснити при- чину необхідності класифікації хімічних елементів; дати пояснення про природні групи хімічних елементів; сформувати уявлення про подібності властивостей деяких елементів та їх причини

5

Періодичний закон Д. І. Менделєєва. Структура періодичної системи хімічних елементів.
Сформувати поняття про періодичний закон, як класичний приклад наукового підходу до пізнання навколишнього світу. Розширити поняття про структуру пе- ріодичної системи, періоди (великі і малі), групи та підгрупи, розкрити значення періодичного закону, пояснити зміну властивостей елементів у періодах і групах.

6
Будова атома. Склад атомних ядер (протони і ней- трони). Протонне число. Нуклонне число.
Повторити й систематизувати знання учнів про будову атома; сформувати уяв- лення про склад атомних ядер, протонне та нуклонне числа; сформувати вміння визначати число протонів і нейтронів.

7
Ізотопи. Нуклід. Сучасне формулювання періодич- ного закону.
Дати поняття про нукліди та ізотопи. Сформувати поняття сучасного формулюван- ня періодичного закону на основі будови атома, дати уявлення про ядерні реакції та штучне перетворення хімічних елементів.8

Будова електронних оболонок атомів хімічних еле- ментів № 1-20. Стан електронів у атомі. Електронні орбіталі. Енергетичні рівні та підрівні; їх заповнення електронами в атомах хімічних елементів № 1-20.
Сформувати уявлення про залежність між будовою періодичної системи та будо- вою електронних оболонок атомів.
Сформувати уявлення про правила заповнення електронних шарів атомів хімічних елементів; сформувати вміння визначати порядок заповнення електронних шарів атомів хімічних елементів та складання електронних конфігурацій атомів хімічних елементів. Сформувати уявлення про хвильовий характер руху електрона; поняття
«орбіталь», «енергетичний рівень», «енергетичний підрівень».

9
Електронні та графічні електронні формули атомів хімічних елементів № 1-20. Поняття про радіус атома.
Сформувати поняття «атомний радіус», «електронегативність». Навчити скла- дати електронні та графічні формули атомів, розв’язувати розрахункові задачі з електронної будови атома.

10
Періодична система хімічних елементів з позиції теорії будови атома.
Сформувати поняття уявлення про залежність між властивостями елементів та їх положенням в періодичній системі; пояснити періодичне повторення властивостей хімічних елементів.

11
Характеристика хімічних елементів № 1-20 за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома.
Розглянути план-характеристику елемента за його положенням в періодичній системі та будовою атома. Навчити характеризувати елементи та утворені ними сполуки за їх місцем у періодичній системі, будовою атома.12


Значення періодичного закону. Підготовка до контр- ольної роботи.
Сформувати уявлення про наукове значення періодичного закону, звертаючи увагу на велике наукове, пізнавальне, практичне значення періодичного закону; ознайомити учнів із життям і науковою діяльністю Д. І. Менделєєва; розвивати уміння працювати з додатковою літературою.
Узагальнити та систематизувати знання учнів з вивченої теми; стимулювати пізнаваль- ну активність учнів, розвивати зацікавленість предметом, формування навичок швидко й чітко формулювати й висловлювати свої думки, логічно міркувати.

13
Захист навчальних проектів: "З історії відкриття періодичної системи хімічних елементів", "Форми періодичної системи хімічних елементів".
Розвивати творчі здібності школярів, вміння працювати з різними джерелами інформації, оформляти та презентувати свої дослідження.
14
Контрольна робота №1.
Визначити рівень навчальних компетентностей учнів з теми: «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома».
15
Аналіз контрольної роботи. Робота над помилками.
Виявити ускладнення в засвоєнні навчального матеріалу та визначити шляхи їх подолання.
Демонстрації:
1.  Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва (довга і коротка форми).
2.  Моделі атомів.
3.  Форми електронних орбіталей. 
Навчальні проекти
1.  "З історії відкриття періодичної системи хімічних елементів".
2.  "Форми періодичної системи хімічних елементів".
Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини
16
Природа хімічного зв’язку. Електронегативність елементів.
Сформувати уявлення про природу та різні типи хімічного зв’язку. Дати поняття електронегативності  для характеристики хімічних елементів.

17
Ковалентний зв'язок, його утворення. Полярний і неполярний ковалентний зв’язок.
Пояснити причину виникнення зв’язку між атомами в молекулах простих і складних речовин, утворених неметалічними елементами, розглянути механізм утворення ковалентного неполярного та полярного зв’язку.

18
Електронні формули молекул. Йони. Йонний зв’язок, його утворення.
Удосконалити вміння складати електронні формули. Розглянути поняття йонного зв’язку та механізму його утворення. Сформувати навички відрізняти сполуки з ковалентним та йонним зв’язком.

19

Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення елемента за хімічною формулою сполуки.
Сформувати поняття про ступінь окиснення; поглибити поняття про валентність; сформувати  уявлення  про  подібності  та  відмінності  понять  «валентність» та
«ступінь окиснення». Навчити визначати можливі ступені окиснення елементів у сполуках  та складати  хімічні формули  за ступенем окиснення.
20
Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення елементів.
Вдосконалити вміння визначати можливі ступені окиснення елементів у сполуках та складати  хімічні формули  за ступенем окиснення.

21
Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали. Залежність фізичних властивостей речо- вин від типів кристалічних ґраток.
Узагальнити та систематизувати знання учнів про хімічний зв’язок. Сформувати уявлен- ня про аморфні та кристалічні речовини, класифікацію кристалічних речовин за типом кристалічної ґратки та вплив будови кристалічних речовин на їх фізичні властивості.
22
Захист навчального проекту "Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних граток.
Розвивати творчі здібності школярів, вміння працювати з різними джерелами інформації, оформляти та презентувати свої дослідження.
Демонстрації:
4.  Кристалічні ґратки різних типів.
5.  Речовини атомної, молекулярної та йонної будови.
6.  Фізичні властивості речовин атомної, молекулярної та йонної будови.
Лабораторні досліди:
1. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин атомної, молекулярної та йонної будови.
Домашній експеримент:
1.  Дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічних ґраток: води, кухонної солі, піску.
Навчальний проект:
3. "Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних граток".
Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

23
Кількість речовини. Моль – одиниця кількості речо- вини. Число Авогадро.
Сформувати поняття про кількість речовини та одиницю вимірювання кількості речовини – моль; з’ясувати значення сталої Авогадро; сформувати вміння об- числювати число атомів за відомою кількістю речовини.

24

Молярна маса.
Сформувати поняття молярної маси речовини; визначити зв’язок між кількістю речовини і масою; сформувати уміння обчислювати за хімічними формулами кількість речовини по відомій масі і масу речовини.

25

Закон Авогадро. Молярний об’єм газів.
Сформувати уявлення про суть закону Авогадро, ввести поняття молярного об’єму газів, сформувати уміння обчислювати за хімічними формулами молярний об’єм газів та кількість речовини.

26

Відносна густина газів.
Сформувати уявлення про відносну густину газів, вивести формулу для визна- чення відносної густини газів, сформувати уміння обчислювати відносні густини газів та відносні молекулярні маси.

27
Розв’язування задач і вправ. Підготовка до контр- ольної роботи.
Узагальнити та систематизувати знання про молярну масу речовини та кількість речовини; розвивати навички розв’язування задач з використанням понять маси, молярної маси,  кількості речовини та відносної густини газів.
29
Контрольна робота №2.
Визначити рівень навчальних компетентностей учнів з тем: «Хімічний зв’язок і будова  речовини. Кількість речовини. Обчислення за хімічними формулами».
30
Аналіз контрольної роботи. Робота над помилками.
Виявити ускладнення в засвоєнні навчального матеріалу та визначити шляхи їх подолання.
Розрахункові задачі:
1.  Обчислення числа частинок (атомів, молекул, йонів) у певній кількості речовини, масі, об’ємі.
2.  Обчислення за хімічною формулою маси даної кількості речовини і кількості речовини за відомою масою.
3.  Обчислення об’єму певної маси або кількості речовини відомого газу за нормальних умов.
4.  Обчислення з використанням відносної густини газів
Тема 4. Основні класи неорганічних сполук
31
Класифікація неорганічних сполук: оксиди, кислоти,  їх склад  та номенклатура.
Поглибити знання учнів про прості та складні речовини. Сформувати поняття класифікації неорганічних речовин, особливостей їх складу та номенклатури.
32
Класифікація неорганічних сполук: основи, солі, їх склад  та номенклатура.
Поглибити знання учнів про прості та складні речовини. Сформувати поняття класифікації неорганічних речовин, особливостей їх складу та  номенклатури.
33
Оксиди, їх класифікація, поширення в природі та фізичні властивості.
Сформувати поняття про основні, амфотерні, кислотні та несолетвірні оксиди, визначати особливості їх складу та назв, поширення в природі  та фізичні властивості.

34

Хімічні властивості оксидів, способи добування та застосування. Вплив оксидів на довкілля.
Розглянути хімічні властивості оксидів; закріпити навички складання рівнянь хімічних реакцій, що підтверджують хімічні властивості та способи їх добування; навчити прогнозувати використання оксидів на основі їх властивостей; форму- вати поняття вплив оксидів на довкілля.

35
Кислоти, їх класифікація, поширення в природі та фізичні властивості. Заходи безпеки під час роботи з кислотами.
Сформувати поняття класифікації кислот, поширення їх в природі, вивчити фізичні властивості та заходи безпеки під час роботи з кислотами.

36
Хімічні властивості кислот. Ряд активності металів. Реакції заміщення та обміну.
Розглянути хімічні властивості кислот; закріпити навички складання рівнянь хіміч- них реакцій, що підтверджують хімічні властивості кислот; сформувати поняття реакції заміщення та обміну.

37
Добування та застосування кислот. Вплив кислот на довкілля.
Розглянути способи добування кислот, закріпити навички складання рівнянь хімічних реакцій, навчити прогнозувати можливості застосування кислот на основі їх влас- тивостей. Виокремити особливості впливу кислот на довкілля.

38
Узагальнення знань про оксиди і кислоти. Розв’язування задач та вправ.
Узагальнити знання учнів про оксиди та кислоти, закріпити навички розв’язування розрахункових задач за хімічними рівняннями, знаходження маси, об’єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.
39
Захист навчального проекту: "Вплив хімічних сполук на довкілля і здоров’я людини".
Розвивати творчі здібності школярів, вміння працювати з різними джерелами інформації, оформляти та презентувати свої дослідження.

40
Розв’язування задач і вправ. Підготовка до контрольної роботи.
Закріпити навички розв’язування розрахункових задач за хімічними рівняннями, знаходження маси, об’єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій; під- готуватись до контрольної роботи.
41
Контрольна робота №3.
Визначити рівень навчальних компетентностей учнів з вивчених тем.
42
Аналіз контрольної роботи. Робота над помилками.
Виявити ускладнення в засвоєнні навчального матеріалу та визначити шляхи їх подолання.
43
Основи, їх класифікація, поширення в природі. Заходи безпеки під час роботи з лугами.
Сформувати поняття про розчинні(луги) та нерозчинні основи; поширення їх в природі та фізичні властивості; заходи безпеки під час роботи з лугами.

44

Хімічні властивості лугів та основ, реакція нейтралізації; способи добування та застосування.
Розглянути хімічні властивості лугів та основ; закріпити навички складання рівнянь хімічних реакцій, що підтверджують хімічні властивості та способи їх добування; сформувати поняття реакції нейтралізації, навчити прогнозувати використання основ у відповідності до  їх властивостей.

45
Хімічні властивості амфотерних гідроксидів (Алюмінію, Цинку): взаємодія з кислотами, лугами (в розчині, при сплавлянні).
Сформувати поняття про амфотерність гідроксидів, закріпити навички складання рівнянь хімічних реакцій взаємодії з кислотами та лугами.
46
Захист навчального проекту: "Сполуки основних класів у будівництві  та побуті".
Розвивати творчі здібності школярів, вміння працювати з різними джерелами інформації, оформляти та презентувати свої дослідження.
47
Солі, їх класифікація, поширення в природі. Фізичні властивості.
Сформувати поняття про сучасну класифікацію солей; поширення їх в природі та фізичні властивості.

48
Хімічні властивості середніх солей та їх застосування.
Розглянути хімічні властивості середніх солей; закріпити навички складання рівнянь хімічних реакцій, що підтверджують хімічні властивості солей; навчити прогнозувати   використання основ у відповідності до  їх властивостей.
49
Способи добування солей.
Розглянути способи добування солей; закріпити навички складання рівнянь хімічних реакцій, що підтверджують способи добування солей.
50
Розв’язування розрахункових задач.
Сформувати вміння розв’язувати  розрахункові задачі різних типів.

51
Практична робота №1 "Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук".
Закріпити знання про хімічні властивості основних класів неорганічних сполук; формувати навички експериментальної роботи з хімічними речовинами та вміння записувати результати спостережень, робити висновки

52
Захист навчальних проектів: "Хімічний склад і використання мінералів", "Вирощування кристалів солей"
Розвивати творчі здібності школярів, вміння працювати з різними джерелами інформації, оформляти та презентувати свої дослідження.
53
Загальні способи добування оксидів, кислот, основ і середніх солей.
Поглибити знання про способи добування оксидів із простих і складних речовин, сформувати поняття про дегідратацію та термічний розклад солей.

54
Практична робота №2 «Розв’язання експеримен- тальних задач».
Закріпити знання про хімічні властивості основних класів неорганічних сполук; формувати вміння планувати й проводити експерименти, робити висновки на основі отриманих результатів.

55
Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.
Узагальнити й систематизувати знання учнів про основні класи неорганічних спо- лук та їхні хімічні властивості, сформувати уявлення про генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук.

56
Виконання тренувальних вправ з теми “Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук”
Закріпити вміння складати рівняння хімічних реакцій та визначати їх тип. Показати практичне значення знань про взаємозв’язок між різними класами речовин.

57

Захист навчальних проектів: "Вплив хімічних сполук  на довкілля і здоров’я людини"
Розвивати творчі здібності школярів, вміння працювати з різними джерелами інформації, оформляти та презентувати свої дослідження, ознайомити учнів з впливом речовин на навколишнє середовище і здоров’я людини, виховувати бережне ставлення  школяра до навколишнього середовища.
58
Особливості взаємодії кислот з металами.
Прогнозувати особливості взаємодії кислот з металами, сформувати вміння складати  рівняння хімічних реакцій заміщення.
59
Розв’язування розрахункових задач за хімічними рівняннями.
Формувати вміння розв’язувати розрахункові задачі за хімічними рівняннями.
60
Узагальнення знань з теми: "Основні класи неорга- нічних сполук"
Актуалізувати та узагальнити знання про основні класи неорганічних речовин, їхні властивості та способи добування.
61
Узагальнення знань з курсу хімії восьмого класу. Підготовка до контрольної роботи.
Систематизувати та узагальнити знання з курсу хімії восьмого класу. Підготувати учнів до підсумкової контрольної роботи.
62
Контрольна робота №4.
Визначити рівень навчальних компетентностей учнів з курсу хімії восьмого класу.
63
Аналіз контрольної роботи. Робота над помилками.
Виявити ускладнення в засвоєнні навчального матеріалу та визначити шляхи їх подолання.
64
Корекція знань учнів з курсу хімії восьмого класу
Скоригувати знання учнів з проблемних питань.
65
Розв’язування задач і вправ
Закріпити знання та практичні навички учнів з розв’язку задач і вправ.
66
Екскурсія в краєзнавчий музей.
Розширення знань про основні класи неорганічних речовин та склад мінералів природних родовищ Поділля.

67

Екскурсія в аптеку.
Ознайомлення практичного застосування знань хімічних властивостей осно- вних класів неорганічних сполук в професії провізора, профорієнтаційна робота.
68
Підсумковий урок

Розрахункові задачі:
5. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.
Демонстрації:
7.  Зразки оксидів.
8.  Взаємодія кислотних і основних оксидів з водою.
9.  Зразки кислот.
10.  Хімічні властивості кислот.
11.  Зразки основ.
12.  Хімічні властивості лугів.
13.  Добування і хімічні властивості нерозчинних основ.
14.  Доведення амфотерності цинк гідроксиду.
15.  Таблиця розчинності кислот, основ, амфотерних гідроксидів та солей.
16.  Зразки солей.
17.  Хімічні властивості солей.
18.  Взаємодія кальцій оксиду з водою, дослідження добутого розчину індикатором, пропускання вуглекислого газу крізь розчин.
19. Спалювання фосфору, розчинення добутого фосфор(V) оксиду у теплій воді, дослідження розчину індикатором і нейтралізація лугом.
Лабораторні досліди:
2.  Дія водних розчинів лугів на індикатори.
3.  Взаємодія лугів з кислотами в розчині.
4.  Дія водних розчинів кислот на індикатори.
5.  Взаємодія хлоридної кислоти з металами.
6.  Взаємодія металів із солями у водному розчині.
7.  Взаємодія солей з лугами у водному розчині.
8.  Реакція обміну між солями в розчині.
9, Розв’язування експериментальних задач.
Практичні роботи:
1.  Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук.
2.  Розв’язування експериментальних задач.
Домашній експеримент:
1. Дія на сік буряка лимонного соку, розчину харчової соди, мильного розчину.
Навчальні проекти:
4.  Сполуки основних класів у будівництві й побуті.
5.  Хімічний склад і використання мінералів.
6.  Вирощування кристалів солей.
7.  Вплив хімічних сполук на довкілля і здоров’я людини.
Орієнтовні об’єкти екскурсій: Краєзнавчий і мінералогічний музеї, аптека, хімічна лабораторія фермерського господарства.

Немає коментарів:

Дописати коментар