Біологія 7 клас

Навчальна програма
для загальноосвітніх навчальних закладів
(зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 29.05.2015 № 585)
7 клас
(70 годин – 2 години на тиждень, із них 6 годин – резервних)
К-ть годин
Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів
4

Вступ
 Основні відмінності тварин від рослин та грибів. Особливості живлення  тварин.
Будова тварин: клітини, тканини, органи та системи органів.

Демонстрування: опудал, вологих препаратів, колекцій зображень (у тому числі електронних) тварин.
  

Учень/учениця:
називає:
- середовища існування тварин;
- прояви життєдіяльності тварин;
- ознаки тваринної клітини;
- тканини тварин;
- органи тварин; 
- системи органів тварин та їх функції;
- відмінності тварин від рослин та грибів;
описує:
- будову тіла тварин;
характеризує:
- живлення тварин;
порівнює:
- будову клітин тварин і рослин;
- типи живлення: автотрофний і гетеротрофний;
розпізнає:
- клітини тварин;
висловлює судження
щодо значення зоологічних знань.
26

Тема 1. Різноманітність тварин
[розглядаються особливості будови,   способу життя різноманітність, роль у природі та значення в житті людини  тварин зазначених груп]
Поняття про класифікацію тварин.
Кишковопорожнинні.
Кільчасті черви.
Членистоногі: Ракоподібні,
Павукоподібні, Комахи.
Молюски.
Паразитичні безхребетні тварини.
Риби.
Амфібії.
Рептилії.
Птахи.
Ссавці.


Демонстрування
мікропрепаратів, вологих препаратів, колекцій, опудал, колекцій зображень (у тому числі електронних) тварин

Лабораторні дослідження:
зовнішньої  будови та  руху кільчастих червив (на прикладі дощового черв’яка або трубочника);
будови черепашки (мушлі) черевоногих та двостулкових молюсків.

Практичні роботи:
1. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у комах.
2. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у представників різних екологічних груп птахів. 
3. Визначення особливостей зовнішньої будови хребетних тварин у зв’язку з пристосуванням до різних умов існування.                                                                                                                       

Міні-проект (за вибором)
Тварини рекордсмени.
Як утворюються коралові острови?
Як утворюються перлини?
Тварини - будівельники.
Зуби ссавців.
Учень/учениця:
[на прикладі зазначених у змісті груп тварин]
називає:
- середовища існування та способи життя тварин;
- особливості будови, які відрізняють   тварин зазначених груп серед інших;
- рідкісні види тварин України та свого краю;
наводить приклади:
- тварин зазначених груп;
- видів тварин, поширених в Україні та своїй місцевості;
- видів тварин, що є паразитами людини та переносниками збудників хвороб;
розпізнає:
- тварин зазначених груп на зображеннях, у колекціях;
характеризує:
-  особливості  способу  життя, розмноження і розвитку тварин зазначених груп;
- пристосування тварин до життя у воді;
- пристосування тварин до життя на суходолі;
- пристосування тварин до польоту;
- пристосування тварин до паразитичного способу життя;
- роль  тварин у природі та значення в житті людини;
визначає:
- риси пристосованості тварин до їхнього способу життя;
застосовує знання:
- про біологічні особливості паразитичних безхребетних для попередження зараження ними;
робить висновок:
- особливості будови організму тварин - результат пристосування до характерного для них способу життя

16
Тема 2.  Процеси життєдіяльності тварин
Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Живлення і  травлення. Різноманітність травних систем.
Дихання та газообмін у тварин. Органи дихання, їх різноманітність та функції. Значення процесів дихання для вивільнення енергії в клітині.
Транспорт речовин  у тварин.   Незамкнена та замкнена кровоносні системи. Кров, її основні функції.
Виділення, його значення для організму. Органи виділення тварин.
Опора і рух. Види скелета. Значення опорно-рухової системи. Два типи симетрії як відображення способу життя. Способи пересування тварин.
Покриви тіла тварин, їх різноманітність та функції.   
Органи чуття їх значення.
Нервова система, її значення і розвиток у різних тварин.

Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин.   Статеві клітини та запліднення.
Розвиток тварин (з перетворенням та без перетворення). Періоди та тривалість життя тварин.
Лабораторні дослідження:
особливостей покривів тіла тварин;
 визначення віку тварин (на прикладі двостулкових молюсків і кісткових риб).

Практичні роботи:
4.Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин
5.Порівняння будови скелетів хребетних тварин.
6.Порівняння будови головного мозку хребетних тварин (на муляжах/моделях).
Міні-проект (за вибором)
Майстерність маскування.
Як бачать тварини.

Учень/учениця:
називає:
- процеси життєдіяльності тварин: живлення, дихання і газообмін, транспорт речовин, виділення, рух,  подразливість, розмноження, ріст і розвиток;
- органи травлення, дихання (газообміну), кровообігу, виділення;
- типи кровоносної системи;
- види скелета;
-  типи симетрії тіла;
- органи чуття;
- форми розмноження;
- статеві клітини:
- типи розвитку;
описує:
- способи  живлення, травлення, газообміну, виділення  у тварин;
характеризує:
- різноманітність травної системи  тварин;
- транспорт речовин у тварин різних груп;
- радіальну та двобічну симетрії тіла;
- способи пересування тварин;
- різноманітність покривів тіла тварин;
- особливості нервової системи та органів чуття у різних груп тварин;
- форми розмноження, запліднення тварин;
- прямий та непрямий розвиток;
пояснює:
- значення живлення, дихання, газообміну, транспорту речовин, виділення, розмноження, покривів тіла, нервової системи та органів чуття для організму;
розпізнає (на зображеннях, за, описом):
- тип симетрії тіла тварин;
- тип кровоносної системи;
- типи розвитку тварин;
- системи органів;
порівнює:
- органи і системи органів у різних груп тварин;
- прояви життєдіяльності у різних груп тварин;
робить висновок:
- ускладнення будови організму тварин пов’язане  з ускладненням функцій.

10
Тема 3. Поведінка тварин
Поведінка тварин, методи її вивчення.
Вроджена і набута поведінка. Способи орієнтування тварин. Хомінг. Міграції тварин.
Форми поведінки тварин: дослідницька, харчова, захисна, гігієнічна, репродуктивна (пошук партнерів, батьківська поведінка та турбота про потомство), територіальна, соціальна. Типи угруповань тварин за К. Лоренцем. Ієрархія у групі. Комунікація тварин. Використання тваринами знарядь праці. Елементарна розумова діяльність. Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення.
 

Лабораторні дослідження:
спостереження за поведінкою тварин (вид   визначається учителем).

Практичні роботи:
8. Визначення форм поведінки (або типів угруповань) тварин (за відео матеріалами або описом).

Міні-проект (за вибором):
Угруповання тварин.
Чому мігрують тварини.
Як спілкуються тварини.
Як вчаться пташенята.
Як тварини користуються знаряддями праці.
Турбота про потомство.
Як тварини визначають напрям руху.
Учень/учениця:
називає:
- методи вивчення поведінки тварин;
- форми поведінки тварин;
- угруповання тварин;                
наводить приклади:
- міграцій тварин;
- способів орієнтування тварин;
- використання тваринами знарядь праці;
характеризує:  
-          біологічне значення вродженої та набутої поведінки;
-          форми поведінки;
пояснює:
- зміни поведінки тварин з часом;
- циклічні зміни поведінки;
спостерігає та описує:
- поведінку тварин;
Розпізнає (за описом та відеоматеріалами):
- форми поведінки;
- типи угруповань тварин;
робить висновок про
пристосувальне значення поведінки тварин.
 6
Тема 4. Організми і середовище існування

Поняття про популяцію, екосистему та чинники середовища. 
Ланцюги живлення і потік енергії.
Взаємозв’язок ланцюги живлення та потік енергії.організми.х рибз зовнішнього середовища компонентів екосистеми. Співіснування організмів в угрупованнях.  Вплив людини та її діяльності на екосистеми. Екологічна етика.
Природоохоронні території.
Червона книга України.

Міні-проект :
Як тварини пристосовані до життя в різних умовах.
Заповідні території України.


Учень/учениця:

називає:
- чинники середовища існування;
- заповідники й заповідні території України;
наводить приклади:
- пристосування тварин до впливу різних чинників середовища (температури, освітленості, вологи);
- форм співіснування організмів в угрупованнях;
- впливу людини на екосистеми;
описує:
- передачу енергії в екосистемі;
- роль організмів у кругообігу речовин (на прикладі кисню, вуглекислого газу, води) у природі;  
характеризує:
- взаємодію організмів між собою і середовищем життя;
визначає:
організми як продуценти, консументи, редуценти;
висловлює судження
щодо етичного ставлення до природи та охорони природи.
2
Узагальнення
Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин - свідчення єдності живої  природи
Учень/учениця:
називає:
- ознаки основних груп організмів (рослин, тварин, грибів, бактерій);
- представників основних груп організмів на малюнках, фотографіях та за описом;
порівнює:
- будову і процеси життєдіяльності основних груп організмів (рослин, тварин, грибів, бактерій);
 робить висновок:
- про єдність живої природи.
Екскурсії
Різноманітність тварин свого краю.
Пристосованість рослин і тварин до сумісного життя в природному угрупованні.

Немає коментарів:

Дописати коментар